Ultima data actualizata:
17 mai 2018

Informatii de interes public

Nasteri

Inregistrarea nasterii:

Termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii copilului este de 15 zile de la data nasterii. Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei verbale a oricaruia dintre parinti, prezentandu-se urmatoarele documente:

 • Certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;

 • Certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;

 • Certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt casatoriti.

Casatorii

Inregistrarea casatoriei:

Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul din viitorii soti. Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte:

 • Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de stare civila al locului de domiciliu al unuia dintre ei;

 • Actul de identitate;

 • Certificatul de nastere în original si în copie;

 • Certificatul medical privind starea sanatatii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori); Acte, in original si copii, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare sau decesul sotului/sotiei, daca este cazul.

Decese

Inregistrarea decesului:

Declaratia de deces se face verbal, de catre membrii familiei decedatului, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In lipsa familiei, decesul este declarat de catre vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru sanitar din unitatea sanitara unde s-a produs decesul. O data cu declaratia de deces, declarantul va depune urmatoarele acte:

 • Certificatul constatator al decesului, întocmit si semnat de medicul care a facut constatarea în care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari;

 • Actul de identitate al celui decedat;

 • Livretul militar sau adeverinta de recrutare în cazul persoanelor supuse obligatiilor militare

 • Actul de identitate al persoanei care declara decesul.

Ajutorul de inmormantare:

Conform Legii nr. 416/2001

Pentru a beneficia de ajutorul de înmormântare aveti nevoie de urmatoarele acte:

 • Certificat deces (copie si original)

 • Act de identitate al solicitantului

 • Act de stare civila al solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul (mostenitor, tutore, curator)

 • Dovezi privind suportarea înmormântarii

 • Ajutorul de înmormântare se acorda numai persoanelor care au beneficiat de ajutorul social

Ajutor social

Acte necesare acordarii ajutorului social :

Conform Legii nr. 416/2001

Acte de identitate ale tuturor membrilor familiei:

 • Certificat de nastere parinti si copii

 • Certificat de casatorie

 • Buletin de identitate sau carte de identitate

 • Hotarâre definitiva de încuviintare a adoptiei sau a plasamentului (pentru copilul minor)

 • Adeverinta de elev sau student

 • Acte din care sa rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap

 • Adeverinte eliberate de AJOFM Dâmbovita

 • Adeverinta venit eliberat de primaria de domiciliu

 • Adeverinte medicale (apt de munca)

 • Cupon pensie; somaj; salariu sau orice alte venituri permanente

 • Cupon alocatie de stat pentru copii (CEC)

 • Cupon alocatie suplimentara pentru familii cu multi copii

 • Cerere tip

 • Dosar cu sina

Toate actele vor fi prezentate în copie "xerox" si original.

Sus